Obchodní podmínky FAVI.cz

obchodní společnosti

FAVI a.s.

se sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 048 57 402

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 28244

pro poskytování propagačních služeb prostřednictvím webové stránky www.favi.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností FAVI a.s., se sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 048 57 402, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 28244 (dále jen „provozovatel“) a jinými osobami (dále jen „objednatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb ohledně poskytování propagačních služeb provozovatelem (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky provozovatele umístěné na internetové adrese www.favi.cz (dále jen „webová stránka“) při jejich podnikatelské činnosti.

1.2. Na webové stránce jsou uživatelům webové stránky zobrazovány produkty, zejména výrobky nabízené třetími osobami k prodeji, které splňují estetické nároky provozovatele. Statistiky související se zobrazováním produktů třetích osob na webové stránce a další informace jsou ukládány v rámci informačního systému provozovatele (dále jen „informační systém“).

1.3. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že provozovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3) (dále jen „adresa objednatele“), a to vždy nejméně patnáct (15) dnů předem, neumožňuje-li Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (dále jen „nařízení 2019/1150“) změnu obchodních podmínek před uplynutím takové lhůty. Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

1.4. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

2.1. Pro zaslání návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb vyplní objednatel registrační formulář na webové stránce. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb odešle objednatel provozovateli po zaškrtnutí rámečku (tzv. check-box) kliknutím na tlačítko „Přidat obchod“ (dále jen „žádost o registraci“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány provozovatelem za správné, přičemž provozovatel je vždy oprávněn verifikovat identitu objednatele a objednatelem uváděné údaje (telefonicky, elektronickou poštou apod.).

2.2. V návaznosti na doručení žádosti o registraci provozovateli zašle provozovatel na adresu objednatele informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen „akceptace“), a to i za účelem ověření adresy objednatele. Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.3. Objednatel bere na vědomí, že provozovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smluvní vztahy s provozovatelem.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě uzavření smlouvy o poskytování služeb může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky a informačního systému. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel zejména provádět správu svých údajů, přistupovat k informacím z informačního systému a provádět změny nastavení služby (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Uživatelský účet objednatele bude zprovozněn v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služeb.

3.3. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou provozovatelem považovány za správné. Každý může mít pouze jeden uživatelský účet.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (tvořeným adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

3.5. Provozovatel může objednateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, že objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

4. Předmět smlouvy o poskytování služeb

4.1. Smlouvou o poskytování služeb se objednatel zavazuje, že:

4.1.1. bude po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb provozovateli poskytovat informace o svých produktech za účelem jejich zobrazování na webové stránce, a to ve formě tzv. datového feedu. Smluvní strany berou na vědomí, že podoba datového feedu podle předchozí věty se může po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb měnit;

4.1.2. bude platit provozovateli za zobrazování vybraných informací o produktech objednatele na webové stránce odměnu, a to v souladu s čl. 5 obchodních podmínek.

4.2. Smlouvou o poskytování služeb se provozovatel zavazuje,

4.2.1. že budou vybrané informace o produktech objednatele zobrazovány na webové stránce, a to s uvedením hypertextového odkazu na internetovou stránku objednatele, není-li stanoveno jinak;

4.2.2. že zpřístupní objednateli informace týkající se produktů objednatele zobrazovaných na webové stránce, a to v rozsahu evidovaném v informačním systému.

4.3. Aniž by došlo k zániku smlouvy o poskytování služeb, může objednatel pozastavit využívání služby, a to zasláním pokynu k pozastavení služby provozovateli elektronickou poštou na adresu spoluprace@favi.cz. K pozastavení služby může dojít také z rozhodnutí provozovatele, zejména pokud vznikne podezření, že objednatel:

4.3.1. porušuje či poruší smlouvu o poskytování služeb, nebo

4.3.2. porušuje či poruší obecně závazné právní předpisy, nebo

4.3.3. porušuje či poruší své právní povinnosti vůči zákazníkům; nebo

4.3.4. nebude schopen či ochoten uhradit své budoucí peněžité závazky vůči provozovateli.

4.4. Po dobu pozastavení využívání služby (čl. 4.3) nebudou vybrané informace o produktech objednatele zobrazovány provozovatelem na webové stránce.

4.5. Objednatel bere na vědomí, že informace poskytnuté objednatelem provozovateli v rámci datového feedu jsou provozovatelem zveřejňovány na webové stránce v té podobě, v jaké mu byly objednatelem poskytnuty. Objednatel se zavazuje poskytovat provozovateli v rámci datového feedu přesné a pravdivé informace. V případě, že jsou v rámci datového feedu poskytnuty provozovateli chybné informace (včetně chybné ceny produktu apod.), dojde provozovatelem ke zveřejnění těchto chybných informací na webové stránce. Provozovatel není povinen provádět preventivní ani následnou kontrolu informací poskytnutých mu objednatelem v rámci datového feedu.

4.6. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů, může provozovatel při splnění podmínek stanovených v nařízení 2019/1150 omezit poskytování služeb, a to včetně případů prodlení objednatele s hrazením odměny provozovatele. Provozovatel může při splnění podmínek stanovených v nařízení 2019/1150 omezit poskytování služeb také v případě:

4.6.1. že objednatel nesplňuje technické podmínky pro využívání služby nebo;

4.6.2. v případě, kdy objednatel poskytuje provozovateli v rámci datového feedu nepřesné či nepravdivé informace (čl. 4.5), včetně informací o době dodání zboží; nebo;

4.6.3. že vznikne důvodná obava, že objednatel nebude schopen či ochoten uhradit své budoucí peněžité závazky vůči provozovateli.

4.7. Objednatel se provozovateli zavazuje, že nabízení a prodej produktů (zboží) a poskytování služeb prostřednictvím svých internetových stránek bude zajišťovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně souladu s regulací v oblasti ochrany spotřebitele, a to včetně řádného plnění svých zákonných a smluvních povinností vůči všem zákazníkům objednatele.

5. Odměna provozovatele

5.1. Za zobrazování předaných informací o produktech na webové stránce uhradí objednatel provozovateli odměnu za každé kliknutí uživatele na produkt objednatele zobrazovaný na webové stránce (dále jen „kliknutí“), a to ve výši stanovené v čl. 5.2 obchodních podmínek.

5.2. V ceníku provozovatele uveřejněném na internetové adrese https://favi.cz/partner-dashboard/category-list je vždy stanovena a zobrazována v době kliknutí aktuální minimální výše odměny provozovatele za každé kliknutí (dále jen „minimální cena“). Minimální cena je vždy zobrazována také v rámci informačního systému. Minimální cena se může po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb průběžně a automaticky měnit, a to zejména za účelem přizpůsobení se aktuálním podmínkám trhu a za účelem zajišťování optimální návštěvnosti pro internetové stránky objednatele. Objednatel může v uživatelském účtu nastavit vyšší odměnu provozovatele za každé kliknutí (vyšší odměnu, než je minimální cena), a to nastavením násobku minimální ceny, což může vést k vyšší návštěvnosti internetové stránky objednatele (čl. 9.3). V takovém případě náleží provozovateli za každé kliknutí takto zvýšená odměna.

5.3. Skutečnosti rozhodné pro vznik práva provozovatele na odměnu jsou evidovány v informačním systému provozovatele, kde je může objednatel průběžně kontrolovat. Provozovatel v rámci informačního systému zobrazuje objednateli průměrnou cenu za jedno kliknutí v období navoleném objednatelem. Po skončení každého kalendářního měsíce zašle provozovatel objednateli vyúčtování jeho odměny za předchozí kalendářní měsíc tak, jak bude tato odměna evidována v informačním systému. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.4 a čl. 5.5 obchodních podmínek. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může vznést námitku proti vyúčtování odměny provozovatele nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení vyúčtování.

5.4. Provozovatel může kdykoliv požadovat uhrazení zálohy na jeho odměnu podle smlouvy o poskytování služeb.

5.5. Souhrnná odměna provozovatele je splatná nejčastěji měsíčně, a to bezhotovostně na účet provozovatele do deseti (10) dnů od vystavení faktury za předcházející období. Nicméně provozovatel může požadovat po objednateli uhrazení odměny, na kterou provozovateli již vzniklo právo podle smlouvy o poskytování služeb, kdykoliv (tedy bez lhůty splatnosti či bez ohledu na případnou splatnost vystavené faktury, pokud byla provozovatelem vystavena). Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.4 obchodních podmínek.

5.6. Informace k platbě včetně čísla účtu provozovatele a variabilního symbolu platby obdrží objednatel v pokynech k platbě, které se zobrazují v rámci uživatelského účtu či je provozovatel zašle elektronickou poštou na adresu objednatele. Objednatel je povinen uhrazovat platby v souladu s těmito pokyny a společně s variabilním symbolem platby.

5.7. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

5.8. V případě bezhotovostní platby odměny provozovatele je závazek objednatele hradit odměnu provozovatele splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.

5.9. V případě prodlení objednatele s placením odměny provozovatele vzniká provozovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.10. V případě prodlení objednatele s placením odměny provozovatele je provozovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem.

5.11. V případě prodlení objednatele s placením odměny provozovatele mohou být informace o objednateli předány třetí osobě za účelem správy či vymáhání dluhu.

6. Informace ze systému Google Analytics

6.1. Objednatel může prostřednictvím svého uživatelského účtu v informačním systému zapnout funkci „automatické řazení produktů dle konverzí“, čímž dojde ke zpřístupnění informací o návštěvnosti internetových stránek objednatele ze systému Google Analytics provozovateli (dále jen „informace o návštěvnosti“). Takto provedené nastavení může objednatel kdykoliv změnit a ukončit tak zpřístupňování informací o návštěvnosti provozovateli.

6.2. Provozovatel se zavazuje, že:

6.2.1. informace o návštěvnosti nebudou provozovatelem předávány třetím osobám;

6.2.2. informace o návštěvnosti budou provozovatelem využívány výhradně za účelem zefektivnění řazení produktů objednatele na webových stránkách, a to pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;

6.2.3. informace o návštěvnosti budou provozovatelem zpracovávány pouze automaticky (strojově), přičemž provozovatel tak nebude provádět jejich manuální zpracování;

6.2.4. informace o návštěvnosti budou provozovateli zpřístupňovány maximálně po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb.

7. Licenční ujednání

7.1. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout provozovateli licenci ke všem předaným informacím o produktech a jejich jednotlivým prvkům, tedy včetně všech fotografií produktů a dalších podkladů souvisejících s produkty, jež podléhají ochraně autorským právem či jiným právem k duševnímu vlastnictví (dále společně jen jako „zpřístupněná díla“ či „zpřístupněné dílo“).

7.2. Objednatel tímto uděluje provozovateli oprávnění k výkonu práva zpřístupněná díla užít (licence), a to za podmínek níže uvedených.

7.3. Licence ke zpřístupněným dílům je poskytována k užití sdělování zpřístupněného díla veřejnosti (zejména prostřednictvím internetu) bezúplatně, a to v neomezeném územním rozsahu. Zpřístupněné dílo může být provozovatelem využito v reklamě či v rámci jiné propagace, přičemž za tímto účelem může provozovatel poskytovat třetím osobám podlicence ke zpřístupněnému dílu. Licence ke zpřístupněnému dílu je poskytnuta bez časového omezení (tedy i na období po skončení trvání smlouvy o poskytování služeb).

7.4. Provozovatel se zavazuje, že neposkytne přístup k datovému feedu objednatele třetí osobě.

8. Využívání služby

8.1. Objednatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená objednatelem v uživatelském účtu.

8.2. Objednatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení provozovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

8.3. Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru provozovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky provozovatele či jinak nepřiměřeně omezoval provozovatele. Objednatel zejména nesmí server provozovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

9. Informace podle nařízení 2019/1150

9.1. Provozovatel využívá zejména následující dodatečné distribuční kanály a potenciální přidružené programy, jejichž prostřednictvím provozovatel uvádí na trh produkty (zboží) nabízené objednatelem: systémy PPC reklamy provozované třetími osobami, online display reklamu, sociální sítě provozované třetími osobami a emailing (přímý marketing prostřednictvím elektronické pošty).

9.2. Dopady obchodních podmínek na práva duševního vlastnictví objednatele a jejich kontrolu nad těmito právy upravuje čl. 7 obchodních podmínek. Právo výkonu majetkových autorských práv ke zpřístupněným dílům není smlouvou o poskytování služeb dotčeno.

9.3. Pro určení pořadí nabídek v rámci katalogu produktů na webové stránce je rozhodující kombinace dvou (2) základních (faktorů), a to kvalitativní pohled uživatelů na konkrétní produkt (zboží) nabízený objednatelem v rámci služby a výše odměny provozovatele za kliknutí nastavená objednatelem v rámci uživatelského účtu (čl. 5.2). Kvalitativní pohled uživatelů na konkrétní produkt nabízený objednatelem v rámci služby je vyjádřen zájmem uživatelů o takový produkt, který vychází z míry prokliknutí na takový produkt, oblíbenosti produktu mezi uživateli, ceny produktu, skladové dostupnosti produktu, rychlosti dodání produktu objednatelem a dalších parametrů. Vyšší kvalitativní stránka produktu nabízeného objednatelem znamená lepší pořadí v katalogu produktů na webové stránce. Vyšší odměna provozovatele za kliknutí nastavená objednatelem v rámci uživatelského účtu (čl. 5.2) znamená lepší pořadí v katalogu produktů na webové stránce. Provozovatel tak nabízí možnost ovlivnění pořadí nabídek produktů za přímou úplatu v rámci služby.

9.4. Provozovatel nenabízí spotřebitelům žádné doplňkové zboží či služby ve smyslu čl. 6 nařízení 2019/1150.

9.5. Provozovatel sám nebo jakýkoli z podnikatelských uživatelů ovládaných provozovatelem nenabízí prostřednictvím webové stránky takové služby, jaké nabízí objednatel, a nedochází tak k žádnému rozdílnému zacházení ve smyslu čl. 7 nařízení 2019/1150.

9.6. I s ohledem na charakter služby nebude objednatel mít přístup k informacím poskytnutým nebo vygenerovaným objednatelem, které provozovatel uchovává po ukončení smlouvy o poskytování služeb, a to s výjimkou vyúčtování. I s ohledem na charakter služby nemá objednatelem přístup k žádným osobním či jiným údajům, jež uživatelé poskytují pro účely používání služby nebo které jsou generovány při poskytování těchto služeb.

9.7. Provozovatel má přístup k osobním či jiným údajům, jež uživatelé poskytují pro účely používání služby nebo které jsou generovány při poskytování služby. Konkrétně má provozovatel přístup k adresám elektronické pošty a jménům uživatelů, kteří se přihlásili k odběru novinek na webových stránkách, a přístup k informacím o využití těchto adres pro marketingové účely. Tyto údaje provozovatel získává nezávisle na jeho vztahu k objednateli (jejich sběrem na webové stránce). Údaje podle předchozí věty jsou sdíleny třetím osobám, neboť je to nezbytné pro zajišťování marketingových služeb těmito osobami provozovateli. Objednatel má přístup ke svým identifikačním údajům, které uložil do informačního systému, a dále má objednatel v rámci informačního systému přístup ke statistikám pro vyúčtování služby.

9.8. Provozovatel neomezuje možnost objednatele nabízet stejné produkty (zboží) či služby spotřebitelům (uživatelům) za různých podmínek jinými prostředky než prostřednictvím služby.

9.9. Bezplatný a snadno dostupný interní systém provozovatele pro vyřizování stížností objednatele ve smyslu čl. 11 nařízení 2019/1150 je možné nalézt na internetové adrese https://help.favionline.com. Na této internetové adrese je možné nalézt také informace o přístupu k internímu systému provozovatele pro vyřizování stížností a o jeho fungování, přičemž tyto informace tvoří nedílnou součást těchto podmínek. Prostřednictvím interního systému provozovatele pro vyřizování stížností může objednatel podávat provozovateli stížnosti týkající se následujících otázek:

9.9.1. domnělého neplnění závazků stanovených v nařízení 2019/1150 provozovatelem, které se dotýká objednatele;

9.9.2. technických problémů, které přímo souvisejí s poskytováním služby a které se dotýkají objednatele;

9.9.3. opatření nebo chování provozovatele, které souvisejí přímo s poskytováním služby a které se dotýkají objednatele.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti provozovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Provozovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti provozovatele za vady služeb u provozovatele zejména na adrese jeho sídla.

10.2. Objednatel dále bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele.

10.3. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností provozovatele za vady služby, nejedná-li se o újmu způsobenou provozovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služby omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledním měsíci před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad služby vzniknout, může činit maximálně částku jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledním měsíci před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele.

10.4. Objednatel souhlasí s využíváním jeho anonymizovaných dat uložených v rámci služby pro analytické účely, a to i po zániku smlouvy o poskytování služeb.

10.5. Svou informační povinnost vůči objednateli, který je fyzickou osobou, ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností provozovatele plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.6. V případě, že smluvní strany spolupracují při zjišťování zákaznické spokojenosti, upravuje práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů zákazníků smlouva o zpracování osobních údajů dle ustanovení čl. 28 odst. 3 a odst. 4 nařízení GDPR, která tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást těchto podmínek.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany provozovatele souvisejících se službami nebo podnikem provozovatele na adresu objednatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele.

11.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení objednatele plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12. Trvání smlouvy o poskytování služeb

12.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením.

12.2. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou a může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní doba činí třicet (30) dní a počíná běžet doručením výpovědi druhé smluvní straně.

12.3. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů, může provozovatel při dodržení podmínek stanovených v nařízení 2019/1150 smlouvu o poskytování služeb z těchto důvodů vypovědět. Výpovědní doba činí třicet (30) dní a počíná běžet doručením výpovědi objednateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem uplynutí výpovědní doby.

12.4. Objednatel bere na vědomí, že v případě ukončení smlouvy o poskytování služeb může dojít k odstranění všech informací vložených objednatelem či provozovatelem pro objednatele v rámci služby.

13. Doručování

13.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně či elektronickou poštou. Objednateli je doručováno na adresu objednatele, tedy adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

13.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi provozovatelem a objednatelem se:

14.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;

14.1.2. vylučuje použití ustanovení § 557, § 1748, § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

14.2. Smluvní strany smluvily pravomoc a působnost soudů České republiky. Pro rozhodování sporů o právech a povinnostech vzniklých ze smlouvy o poskytování služeb nebo v souvislosti s ní je v případě věcné příslušnosti okresního soudu v prvním stupni příslušný Okresní soud Praha-východ a v případě věcné příslušnosti krajského soudu v prvním stupni je příslušný Krajský soud v Praze.

14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.4. Provozovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž objednatel souhlasí.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek - Zjišťování zákaznické spokojenosti - smlouva o zpracování osobních údajů

1. Strany jsou ve smluvním vztahu ohledně zjišťování zákaznické spokojenosti provozovatelem pro objednatele (dále jen jako „předmětné smluvní vztahy“). Vzhledem k tomu, že na základě předmětných smluvních vztahů bude docházet ke zpracování osobních údajů provozovatelem na základě pokynů objednatele, pověřuje objednatel tímto provozovatele v souladu s nařízením ke zpracování osobních údajů, a to za podmínek níže uvedených.

2. Objednatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Osobní údaje budou provozovatelem zpracovávány po dobu trvání této smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány pomocí automatizovaných či manuálních postupů spočívajících v zaznamenání, uložení, vyhledání, nebo výmazu osobních údajů.

4. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení za účelem zjišťování zákaznické spokojenosti. Typy osobních údajů zpracovávaných provozovatelem jsou: Elektronická adresa a informace související se zaslanými zprávami. Kategorií subjektů údajů je: zákazníci objednatele.

5. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů objednatele, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud provozovateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na provozovatele vztahuje; v takovém případě provozovatel objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu. Pokyny objednatele mohou být obsaženy také v této smlouvě či v rámci předmětných smluvních vztahů.

6. Není-li s provozovatelem dohodnuto výslovně jinak, nebude mít provozovatel přístup k informacím, jež jsou zvláštní kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 nařízení, tedy k osobním údajům, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, jsou genetickými či biometrickými údaji či jsou údaji o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

7. Ke zpracování osobních údajů bude docházet automatizovaně či manuálně, a to po dobu účinnosti předmětných smluvních vztahů. Po ukončení účinnosti této smlouvy je provozovatel povinen všechny osobní údaje, které má ve svém držení na základě této smlouvy, vymazat (což je pokynem objednatele), pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení daných osobních údajů.

8. Provozovatel se zavazuje přijmout v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijme provozovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku.

9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za bezpečností rizika spojená s neprovedením technických opatření doporučených mu provozovatelem po dobu účinnosti této smlouvy za účelem zabezpečení osobních údajů.

10. Provozovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení objednatele. Objednatel tímto souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů provozovatelem, a to konkrétně osob zajišťujících plnění povinností provozovatele z předmětných smluvních vztahů, zejména při zasílání obchodních sdělení či při ukládání dat. Provozovatel informuje objednatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak objednateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud provozovatel zapojí dalšího zpracovatele osobních údajů, aby jménem objednatele provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě, zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky nařízení.

11. Provozovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů. Provozovatel bude objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností objednatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. nařízení, a to na náklady objednatele. Žádosti o výkon práv subjektu údajů vznesené případně vůči provozovateli provozovatel bez zbytečného odkladu postoupí na objednatele.

12. Provozovatel se zavazuje k mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů. Provozovatel se zavazuje zajistit závazek mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů na straně svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji.

13. Provozovatel bude objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, jež má provozovatel k dispozici, a na náklady objednatele.

14. Provozovatel se zavazuje, že poskytne objednateli na náklady objednatele veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v této smlouvě, a umožní na náklady objednatele audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděné objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil, a k těmto auditům přispěje, a včetně upozorňování objednatele, že jeho pokyn podle názoru provozovatele porušuje obecně závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

15. Objednatel je povinen zpracovávat osobní údaje v souladu s regulací v oblasti ochrany osobních údajů, včetně zajištění náležitého právního základu zpracování osobních údajů. V případě, že provozovateli vznikne v souvislosti s protiprávním jednáním objednatele v oblasti ochrany osobních údajů újma (včetně veřejnoprávních sankcí či výloh a nákladů provozovatele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je objednatel povinen tuto újmu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku provozovateli nahradit.

16. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností provozovatele z této smlouvy, nejedná-li se o újmu způsobenou provozovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky této smlouvy omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli (včetně újmy vzniklé v důsledku správních sankcí) tak, že celková náhrada újmy je omezena částkou skutečně uhrazenou objednatelem provozovateli za poslední dva měsíce před vznikem takové újmy. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením této smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma (včetně újmy vzniklé v důsledku správních sankcí), jež by mohla objednateli v důsledku porušení této smlouvy provozovatelem vzniknout, může činit maximálně částku skutečně uhrazenou objednatelem provozovateli za poslední dva měsíce před vznikem takové újmy.

17. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena na dobu trvání předmětných smluvních vztahů. V případě zániku všech předmětných smluvních vztahů (z jakéhokoliv důvodu) tím zaniká i tato smlouva.

18. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran s tím, že změna této smlouvy méně přísnou formou se vylučuje.

V Praze dne 14.2.2023

FAVI a.s.

Podmínky užití webové stránky FAVI.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností FAVI a.s., se sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 048 57 402, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 28244 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese / (dále jen „webová stránka“).

1.2. Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem dále upravují pravidla diskuzí, které tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Obchodní podmínky a pravidla diskuzí tak tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb.

1.3. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, jazyce.

1.4. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena. Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

1.5. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

2.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

2.2. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zobrazí poskytovatel uživateli možnost se přihlásit do uživatelského účtu uživatele (dále jen „akceptace“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.3. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

2.4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

2.5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat příspěvky či jiné informace a provádět jejich správu a dále vkládat fotografie a audiovizuální záznamy a provádět jejich správu (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele na webové stránce (vyplnění požadovaných údajů uživatelem).

3.3. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované poskytovatelem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

3.5. Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb.

4. Podmínky služby

4.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat příspěvky či jiné informace a provádět jejich správu a dále vkládat fotografie a audiovizuální záznamy a provádět jejich správu a dále může uživatel prostřednictvím svého uživatelského rozhraní komunikovat určeným způsobem s dalšími osobami (dále jen „služba“).

4.2. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

4.3. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

4.4. Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci služby a na webové stránce jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně využití těchto doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.

5. Využívání služby

5.1. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

5.1.1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

5.1.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,

5.1.3. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

5.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

5.3. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.

5.4. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

5.5. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

5.6. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.

5.7. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatelem oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.

5.8. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se uživatel hradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

5.9. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

6. Licenční ujednání

6.1. V případě, že uživatel v rámci služby uloží nebo bude šířit informace (nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dílo“), uděluje uživatel uložením nebo šířením díla v rámci služby poskytovateli bezúplatné oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.1 obchodních podmínek.

6.2. Licence k dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Poskytovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Poskytovatel je oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Poskytovatel nabývá licenci k dílu okamžikem jeho uložení nebo šíření v rámci služby. Licence je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let od okamžiku uložení nebo šíření díla v rámci služby. Poskytovatel není povinen licenci využít.

6.3. Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených poskytovatelem (třetími osobami pověřenými poskytovatelem) je poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné dílo, je poskytovatel oprávněn k jeho zveřejnění. U díla bude poskytovatelem vždy uváděna přezdívka (nick) uživatele, který dílo v rámci služby vložil.

6.4. Ustanovení čl. 6.1 až čl. 6.3 obchodních podmínek se ohledně oprávnění poskytovatele použijí přiměřeně i na případy, kdy příspěvek uživatele nepodléhá ochraně autorským právem.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.

7.2. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

7.3. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.4. Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 11.5). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.

7.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy o poskytování služeb.

7.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.7. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 11.5).

8. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies

8.1. Informační povinnosti poskytovatele související se zpracováním osobních údajů uživatele jsou upraveny ve zvláštním dokumentu.

8.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům inzerce na webové stránce k rozpoznání webového prohlížeče uživatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

9. Trvání smlouvy o poskytování služeb

9.1. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je uživatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 2 obchodních podmínek.

9.2. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou.

9.3. Uživatel může účinnost smlouvy o poskytování služeb ukončit kdykoliv faktickým úkonem spočívajícím v odstranění svého uživatelského účtu.

9.4. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek či pravidel diskuzí) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení uživateli. Není-li smluveno či obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

9.5. Ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb není dotčena licence poskytnutá poskytovateli dle čl. 6 obchodních podmínek.

10. Doručování – právní jednání

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

11.4. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.5. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty krasnebydleni@favi.cz.

V Praze dne 11.5.2018

FAVI a.s.

Informace o zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost FAVI a.s., se sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 048 57 402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 28244 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika. Adresa elektronické pošty krasnebydleni@favi.cz. Telefon +420 222 362 041.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z příslušné smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby zajišťující marketingové služby pro správce, osoby zajišťující provoz marketingových platforem a osoby zajišťující technické či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů).

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, a to s výjimkou předání Vašich osobních údajů do Spojených států amerických společnosti SendGrid, Inc., se sídlem 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 a společnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Společnosti jsou certifikovanou osobou v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 vydaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.

6. Práva subjektu údajů

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Takovou žádost můžete zaslat na e-mail krasnebydleni@favi.cz.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Informace o zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení

Společnost FAVI a.s. zpracovává Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) na základě tzv. oprávněného zájmu. Proti tomuto zpracování Vašich osobních údajů můžete kdykoliv vnést námitku a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně podrobnějších informací ohledně oprávněného zájmu, naleznete níže.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost FAVI a.s., se sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 048 57 402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 28244 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika. Adresa elektronické pošty krasnebydleni@favi.cz. Telefon +420 222 362 041.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.4. Tato informační povinnost je plněna ve vztahu k osobním údajům zpracovávaných správcem výlučně za účelem zasílání obchodních sdělení. Nevztahuje se k osobním údajům zpracovávaným za jiný účelem a na jiném právním základu, pro tyto případy bude informační povinnost správce plněna samostatně.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení správcem vůči Vaší osobě ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“).

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Oprávněné zájmy správce

4.1. Službu správce využíváte z důvodu, abyste dostával(a) nabídky výrobků či služeb třetích osob zasílané správcem elektronickou poštou – obchodní sdělení. V souvislosti s využíváním služeb jste správci poskytl(a) své osobní údaje a udělil(a) souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vaší osobě (v rámci obchodních podmínek služby).

4.2. Při zasílání obchodních sdělení dodržuje správce obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení § 7 zákona o některých službách informační společnosti.

4.3. Bod 47 recitálu nařízení mimo jiné uvádí, že „zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.“

4.4. Správce provedl posouzení, zda je možné zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, a také provedl nezbytný proporční test, kdy porovnával zájmy na Vaší ochraně se zájmy správce. Správce dospěl k závěru, že s ohledem na Váš předchozí souhlas se zasíláním obchodních sdělení a s ohledem na to, že smyslem využívání služeb z Vaší strany je přijímání obchodních sdělení a dále s ohledem na skutečnost, že z Vaší strany mohlo a může kdykoliv dojít k odmítnutí dalšího zasílání obchodních sdělení Vaší osobě, se nejeví, že Vaše zájmy či základní práva a svobody vyžadující ochranu Vámi dobrovolně poskytnutých osobních údajů mají přednost před oprávněnými zájmy správce na zasílání obchodních sdělení.

4.5. Vzhledem k výše uvedenému, a i vzhledem ke skutečnosti, že z Vaší strany bylo možné důvodně očekávat zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, má správce za to, že právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení Vaší osobě je oprávněný zájem správce (čl. 2.1).

5. Doba uložení osobních údajů

5.1. Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu správce, nejdéle však do vznesení námitky či Vašeho obdobného požadavku proti zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení z Vaší strany.

6. Další příjemci osobních údajů

6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce a osoby zajišťující provoz marketingových platforem.

6.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, a to s výjimkou předání Vašich osobních údajů do Spojených států amerických společnosti SendGrid, Inc., se sídlem 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 a společnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Společnosti jsou certifikovanou osobou v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 vydaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.

7. Práva subjektu údajů

7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.

7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7.3. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. Tím není dotčeno zpracovávání Vašich osobních údajů založené na jiném právním základě či k jinému účelu.