Jak postupovat při koupi parcely pro nový rodinný

Líbí se mi krásné místo na louce u lesa, s výhledem do kraje a majitel pozemku by mi přenechal kus louky velmi levně – můžu si pozemek koupit a postavit na něm nový rodinný dům? Pozemek si koupit můžete, ale nový rodinný dům na něm nikdy nepostavíte.

Shutterstock.com

V České republice stejně jako v jiných vyspělých zemích totiž platí ve věcech výstavby stavební zákon a příslušné vyhlášky. Tyto předpisy slouží k ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby a jejich dodržování sleduje místně příslušný stavební úřad.

Je třeba vědět, že nový rodinný dům nemůžeme stavět kdekoli nás napadne. Z hlediska možného umístění nové výstavby se podle § 18 odst. 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. všechny pozemky v České republice dělí na:

 • zastavěná území a zastavitelné plochy – Území stávajících sídel, tj. města a vesnice podle § 58 odst. 2 stavebního zákona a nově v územním plánu vymezené rozvojové plochy určené pro bydlení. V tomto území nový rodinný dům postavit lze.
 • nezastavěná území – Volná krajina, kde lze umisťovat pouze stavby podle §18 odst. 5 stavebního zákona tj. stavby pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny atd. V tomto území nový rodinný dům postavit nelze.

Z uvedeného vyplývá, že nový rodinný dům můžu situovat pouze v zastavěném nebo zastavitelném území obce. A k tomu potřebuji stavební pozemek.

Co je to stavební pozemek? Stavební pozemek poznám podle § 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona tak, že musí ležet v zastavěném území nebo zastavitelných plochách určených územním plánem pro bydlení a musí být dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci (podle § 20 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území). Pokud pozemek nesplňuje tyto dvě základní kritéria, stavební úřad výstavbu rodinného domu nepovolí.

Shutterstock.com

Kromě těchto obecných regulativ však může místně příslušný stavební úřad stanovit další přísnější regulativy na základě schváleného územního plánu obce (tj. místní samospráva stanovuje, zda a za jakých podmínek na území obce novou zástavbu povolí nebo nepovolí). Co mám tedy udělat nejdřív před zahájením jednání o koupi stavebního pozemku? Jak se chránit před zdánlivě výhodnou koupí levného pozemku, nabízeného jako stavební, abych v okamžiku požádání o stavební povolení nezjistil, že na něm nemůžu stavět? Platí jednoduchý a univerzální postup:

 1. Vyberu si místo, kde bych chtěl stavět nebo pozemek, který je mi nabídnut ke koupi.
 2. Zjistím si parcelní číslo pozemku. (nahlížení do katastru nemovitostí www.cuzk.cz)
 3. V informacích o pozemku z katastru nemovitostí (viz bod 2) zjistím nebo ověřím vlastníka pozemku.
 4. Zjistím si místně příslušný stavební úřad buď na Obecním úřadě obce nebo na Magistrátu města, kde chci stavět.
 5. Zjistím si na stavebním úřadě buď osobně nebo telefonicky předběžné informace o možnosti výstavby rodinného domu na daném pozemku. Můžu si také domluvit termín konzultace. Stavební úřad je ze zákona povinný poskytovat stavebníkům informace o možnosti výstavby.
Shutterstock.com
 1. Stavební úřad může odpovědět hned. Spíše však budu vyzván k podání Žádosti o územně plánovací informaci podle § 21 stavebního zákona. To je nejlepší možnost, protože informace uvedené v Žádosti o územně plánovací informaci mají právní závaznost a platí 1 rok. Dozvím se tak nejen zda na pozemku mohu stavět, ale i stavební regulativy – procento zastavění, výšku zástavby a podlažnost, tvar střechy a orientace hřebenu střechy apod.
 2. Vezmu si formulář Žádosti o územně plánovací informaci buď osobně na stavebním úřadu nebo si ho stáhnu z internetových stránek Magistrátu města nebo příslušného krajského úřadu nebo Ministerstva pro místní rozvoj.
 3. Vyplním a osobně odevzdám na podatelně.
 4. Stavební úřad má 30 dní na to, aby mi poskytl požadované informace.

Poskytnuté informace jsou pro mě nezávazné v tom smyslu, že na pozemku nemusím stavět. S poskytnutými informacemi mohu pak s klidným svědomím přistoupit ke koupi stavebního pozemku.

Na podkladě stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území zpracovala Ing. arch. Lenka Hanzlová.

Lenka Hanzlová

Další podobné články

Přečtěte si také